Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

De reflectieve feedback: luisteren tussen de lijnen

14 december 2011 – Volgens Jan Ardui, gastspreker op het ICF, is feedback zonder enige twijfel het meest belangrijke en accurate werkinstrument binnen het coaching proces. Niettemin is zijn aanpak systematisch opgebouwd: « elk actief systeem bevindt zich constant tussen stabiliteit en verandering ». Voor de coach komt het er daarom op neer om de voorwaarden te creëren waarbinnen beide verschijnselen mogelijk zijn: zowel de stabiliteit als de verandering. Het is in dit domein dat de reflectieve feedback een bijzonder krachtig instrument kan zijn.

Wat is de rol van positieve en negatieve feedback?

Beiden zijn belangrijk. De positieve feedback geeft de mogelijkheid tot stimuleren van wat al aanwezig is. Het zorgt voor een punt van stabiliteit en een motivatie voor deze die het leerproces ondergaat. Men geeft hierdoor op impliciete of expliciete wijze de boodschap om «door te gaan». Maar indien de te coachen persoon uitsluitend positieve feedback ontvangt, gaat men hem ongewild aanmoedigen om steeds hetzelfde te doen... een perfect scenario om rigiditeit te creëren waar er weinig ruimte is voor flexibiliteit en correcties.

De negatieve feedback is op zich correctief. Men geeft duidelijk de boodschap dat iets niet naar wens verloopt. Het is vanuit die hoek dat de mogelijkheid tot verandering, aanleren of ontwikkeling zal worden aangevoerd. Dit gezegd zijnde, indien de persoon of het systeem uitsluitend negatieve feedback ontvangt, zal hij dit niet aanvaarden omdat men niet langer zijn integriteit en stabiliteit kan vrijwaren.


JAN ARDUI –Express presentatie

Jan Ardui is docent neuro linguïstisch programmeren (NLP) en is gecertificeerd en opgeleid in de Gestalt psychotherapie en de systematische aanpak. Hij doceert systematische NLP in België, Frankrijk, Italië, Rusland, Indonesië en Marokko. Hij is daarenboven Voorzitter van PAN (Performance & Alignment Network), een coaching instituut in Italië.

Jan Ardui werkt voor ondernemingen zoals ING Verzekeringen, Volvo Cars, MIVB, Sony Europe, Ferrari, Barilla en Hewlett Packard, voor wie hij een modelisatieproject leidt, bestemd voor Top Leaders in Europa. Zijn coaching aanpak verzekert een diepgaand leerproces, dat ernaar streeft om de complexiteit te omvatten en het hart van een systeem te raken.

www.ardui-associates.com

www.pa-network.org

 

Dus, het evenwicht tussen de stabiliteit en de verandering is bijgevolg essentieel?

Absoluut! De twee zijn afhankelijk van elkaar. Elk actief en dynamisch systeem bevindt zich tussen de nood tot het behoud van de stabiliteit, en terzelfdertijd de nood tot permanente beweging. Indien men verandering wil heeft men nood aan stabiliteit, en omgekeerd. Dit is uit zich trouwens vaak in wat men de weerstand noemt: de persoon of het systeem probeert houvast te zoeken bij een punt van stabiliteit dat belangrijk is voor zijn integriteit. De coach moet zich toespitsen op deze beide dynamieken: hoe de stabiliteit van de persoon stimuleren en tegelijk toch alle voorwaarden creëren die nodig zijn voor de verandering?

In uw rol als coach geeft u reflectieve feedback. Wat betekent dit?

De reflectieve feedback bevindt zich op een hoger niveau dan de beoordeling. Deze feedback is niet positief, noch negatief. Concreet betreft het een terugkoppeling van informatie die men aanbiedt aan een persoon of systeem en die beschrijft wat er noodzakelijkerwijze 

«Uit de erkenning van wat noodzakelijk aanwezig is, ontstaat een zekere vrijheid, daaruit volgt de kennis betreffende de manier waarop men moet handelen.»  Gregory Bateson

 

bij de andere aanwezig moet zijn. Zo zou men bv. aan de te coachen persoon het volgende kunnen zeggen «u beschikt ongetwijfeld over een grote zin voor verantwoordelijkheid » zonder dat de te coachen persoon dit expliciet heeft gezegd.

Deze feedback raakt de erkenning van de te coachen persoon. Men probeert te begrijpen en te erkennen wat bij hem en rondom hem aanwezig is. Het betreft hier een vorm van actief luisteren, maar deze gaat beduidend verder dan de eenvoudige herformulering. Men probeert verder te gaan en te vatten wat impliciet aanwezig is in wat de te coachen persoon doet of uitdrukt. Dit is luisteren tussen de lijnen.

In welke mate is de reflectieve feedback ook pertinent?

De reflectieve feedback wordt door de betrokken persoon ervaren als zeer openbarend en 

De reflectieve feedback in 5 punten: 

  1. Wordt gegeven met de bedoeling om het bewustzijn van een persoon te openen.
  2. Creëert een beter inzicht voor een persoon of een systeem.
  3. Zet de persoon in beweging EN ondersteunt deze persoon.
  4. Geeft toegang tot meerdere keuzes.
  5. Houdt rekening met de “ecologie” van de persoon.

 

bevrijdend. Door alle kaarten op tafel te leggen creëert men meer zichtbaarheid, waardoor de te coachen persoon meer keuzemogelijkheden krijgt, en met de nodige wijsheid beter weet hoe te handelen. Gregory Bateson vat dit idee trouwens samen met de volgende krachtige zin: «Uit de erkenning van wat noodzakelijk aanwezig is, ontstaat een zekere vrijheid, daaruit volgt de kennis betreffende de manier waarop men moet handelen.»

Welke lessen dient men hieruit als coach te trekken?

Ik breng dit in verband met een goed verankerde overtuiging binnen het coaching domein, volgens welke een duurzame verandering is gebaseerd op de erkenning van wat vooraf al aanwezig is. Tijdens de talrijke ervaringen in het coaching domein, ontmoet ik vaak mensen die veranderingen willen, maar vanuit een aanpak die is gebaseerd op een negatief beeld van de situatie die al bestaat, voorafgaand aan de verandering. Dergelijke personen kunnen niet 

« Indien men verandering wil heeft men nood aan stabiliteit, en omgekeerd. » Jan Ardui

 

evolueren.

Een andere gedachte waaraan ik in het bijzonder houd: om de prestaties van iemand te doen stijgen, heeft men niet noodzakelijk nieuwe zaken nodig… Meestal heeft men immers al voldoende met wat al aanwezig is bij de te coachen persoon, zelfs indien deze zich daar niet van bewust is… Werken met wat er al aanwezig is, omvat minder risico’s op weerstand dan het verplichten tot aanpassing van het bestaand gedrag.

Over welke kwaliteiten moet de coach beschikken voor het kunnen geven van reflectieve feedback?

Het vergt veel inzicht. Alvorens men er in slaagt om tussen de lijnen te gaan, moet men kunnen aantonen dat men over een zeer fijne zin voor logica beschikt. Men bouwt dit al doende op: tijdens mijn opleidingen voorzie ik oefeningen over het geven van zeer precieze feedback.

Men kan zich uiteraard nog altijd vergissen. Het is daarom vooreerst belangrijk om zich niet op een enkel feit te baseren. Bovendien mag men zijn feedback niet overbrengen als een absolute zekerheid. Het zijn niet meer dan hypothesen en het is aan de te coachen persoon om hieruit achteraf zijn eigen conclusies te trekken.